ASZF

Általános szerződési feltételek

Jelen szerződés felei, egyrészről a www.aranypiac.hu weboldalt üzemeltető Magyar Aranypiac Kft. (1191 Budapest, Török u. 7., amely egyben az ügyfélforgalom helye, Cégjegyzékszám: O1-O9-915372, Adószám: 14691O9O-2-43, NEHITI regisztrációs szám: PR6O34, Számlaszám: UniCredit Bank Forint - 10918001-00000068-62120001, UniCredit Bank Euró - HU52 1091 8001 0000 0068 6212 0018, SWIFT(BIC): BACXHUHB) - a továbbiakban Szolgáltató, másrészről minden jogképes természetes és jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet – a továbbiakban Megrendelő –, amennyiben az itt megfogalmazott Általános Szerződési Feltételeket (a továbbiakban ÁSZF) elfogadja, és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

 

I. Általános tudnivalók

I.1. Szolgáltató a hivatkozott weboldalt abból a célból üzemelteti, hogy befektetési arany, illetve egyéb befektetési nemesfém termékeket – a továbbiakban együttesen nemesfém termékek – hozzon forgalomba, illetve azokat visszavásárolja. Szolgáltató csak az általa korábban értékesített termékekre vonatkozóan vállal kötelező visszavásárlást napi árfolyamon. Ezen túlmenően a nem általa forgalmazott, de 999,9 ezrelék tisztaságú és a London Bullion Market Association által „Good Delivery” minősítéssel ellátott arany befektetési rudak, illetve 999 ezrelék tisztaságú ezüstrudak visszavásárlását azzal a feltétellel, hogy minden esetben egyedileg dönt a visszavásárlás vállalásáról, és a korábbi visszavásárlások nem képeznek precedens jogalapot a jövőbeni esetekre. 

I.2. A jelen Általános Szerződési Feltételek hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan, a nemesfém termékekre vonatkozó kereskedelmi szolgáltatásra, amely a Szolgáltatón keresztül történik. A Megrendelő és a Szolgáltató közötti adásvétel kétirányú lehet. Megrendelő vagy vásárlást, azaz a Szolgáltatótól feléje irányuló értékesítést, vagy eladást, azaz a Szolgáltató általi visszavásárlást – a továbbiakban együttesen megrendelést – kezdeményezhet Szolgáltató felé.

I.3. Ügyfélszolgálat és nyitva tartás:

Magyar Aranypiac Kft.

A személyes ügyfélforgalom tekintetében nyitva tartásunk hétfőtől csütörtökig 9-17 óra, pénteken 9-16 óra. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy ettől esetileg eltérjen, különösen ha pihenőnapok cseréje folytán egyébként pihenőnap, szünnap válik munkanappá Magyarországon, de a nemzetközi kereskedelemben nem. Erről előzetesen, legalább 12 órával korábban tájékoztatást tesz közzé a honlapon. Az árképzés és kereskedés hétfő 0 órától indul és péntek 23 óráig tart folyamatosan. Szombat-vasárnap, illetve a munkanapra eső ünnepnapokon a kereskedés szünetel. Az ebben az időszakban érkezett megrendeléseket a következő kereskedési nap nyitó árán igazoljuk vissza.

Tel.: 1/ 297 61 18

Fax: 1/ 297 61 19

E-mail: info@aranypiac.hu

 

II. A megrendelés

II.1. Megrendelő a jelen Általános Szerződési Feltételek szerinti megrendelését írásban, azaz a honlapon lévő megrendelési adatlap kitöltésével és elküldésével, vagy a honlapról letölthető Értékesítési lap vagy Visszavásárlási lap kitöltésével, majd telefaxon, levélben, e-mailben való elküldésével, illetve az ügyfélszolgálaton személyesen juttathatja el Szolgáltatóhoz.

II.2. A megrendelhető nemesfém termékek lényeges tulajdonságai, jellemzői a hivatkozott weboldalon találhatók.

II.3. A kiválasztott termék mellett feltüntetett értékesítési, illetve visszavásárlási ár tájékoztató jellegű. A tényleges értékesítési ár a megrendelés Szolgáltató által Megrendelő felé kiküldött visszaigazolásában, illetve feltételes visszaigazolásában feltüntetett ár. Ez a visszaigazolás nem azonos a honlapon történő megrendeléskor, a megrendelés sikeres elküldését igazoló automatikusan generált e-mail-lel, amely a megrendelő adatait is tartalmazza. Az árat rögzítő tényleges visszaigazolás ebben az esetben az ezt követő, második e-mail. Az arany termékeket további költségek (ÁFA, jutalékok stb.) nem terhelik, míg minden más nemesfém termékeket 27% általános forgalmi adó terhel, más járulék nem. Az árak naponta többszöri változtatásának jogát Szolgáltató fenntartja, tekintettel az arany aktuális világpiaci árfolyam változásaira, így a feltüntetett árak irányadók. A visszavásárlási ár az áru Szolgáltató által ténylegesen megtörtént vizsgálata időpontjában érvényes visszavásárlási ár, függetlenül attól, hogy magát a visszavásárlási szándékot mikor közölték Szolgáltatóval.

II.4. Szolgáltató a megrendelést csak akkor tudja elfogadni, ha a Megrendelő a honlapon lévő űrlap valamennyi mezőjét maradéktalanul kitölti. A hibás adatok miatti téves teljesítésből eredő károkért a Szolgáltatót felelősség nem terheli.

II.5. Az árképzés és kereskedés az I.3 pontban foglaltak szerint történik, ugyanakkor a megrendelésekkel kapcsolatos adminisztratív ügyintézés minden munkanap 9 órától 17 óráig, pénteki munkanapokon 9 órától 16 óráig tart. Amennyiben Megrendelő legkésőbb 12 órán belül nem kap visszaigazolást a megrendelésére, úgy telefonon érdeklődjön az ügyfélszolgálaton. A visszavásárlási megrendelések esetén Szolgáltató a megrendelés tényét visszaigazolja, de árajánlatot csak az áru fizikai szemléje után ad. Szolgáltató minden esetben a visszaigazolásaiban, illetve a feltételes visszaigazolásaiban feltüntetett árakon vállalja a megrendelt szolgáltatások teljesítését, a hozzá kötött feltételek teljesülése esetén.

 

III. Szállítási és fizetési feltételek

III.1. Szolgáltató semmiféle rendelkezésre állási, kezelési vagy egyéb adminisztratív költséget nem számít fel, kivéve a kiszállítást kérő megrendelés esetén a szállítási költséget, amely azonban a Megrendelőt terheli. Ennek összege a rendelés összegének függvényében változik, és a mindenkori érvényes díjai a honlapon, a Szállítási költségek oldalon találhatók meg.

III.2.a. Szolgáltató az értékesítési megrendelés feltételes visszaigazolásában tájékoztatja Megrendelőt az ügylet pontos ellenértékéről, elkülönítve az áru árát és a kért szállítási szolgáltatás árát. A visszaigazolás minden esetben feltételes. Az ár kizárólag abban az esetben köti Szolgáltatót, ha a feltételes visszaigazolás aznapi kiküldésekor a teljes vételár megfizetésre kerül bankszámlájára átutalás útján, legkésőbb a Megrendelő számlavezető bankjának aznapi teljesítésű utalási megbízást befogadó határidejéig, illetve a feltételes visszaigazolás aznapi bankzárás után történő kiküldésekor a vételár maradéktalanul megérkezik Szolgáltató bankszámlájára utalás útján, legkésőbb másnap 9 óráig. Szolgáltató a számláit az UniCredit Bank Hungary Zrt-nél, illetve az OTP Bank Zrt-nél vezeti.

III.2.b. Amennyiben a megrendelési összeg eléri, illetve meghaladja a 10 millió forintot, Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a visszaigazolt értékesítési ár teljesítését szorosabb határidőhöz kösse, jellemzően egy órán belül. Ezekben az esetekben mindig külön megkeresi és egyezteti ezt, megállapodik a megrendelővel. 

III.2.c. Fizetés 300 ezer forint felett kizárólag banki átutalással, 300 ezer forint alatt pénztárunkban készpénzzel is lehetséges. Bankszámláinkra történő készpénzes befizetést nem fogadunk el, az így befizetett összeget átutalással fizetjük vissza a befizetőnek, levonva a bank által ránk kirótt költségeket.

III.3. A III.2.a, és III.2.b. pontok szerint teljes egészében megfizetett és a teljesítést is igazolt ügyletek a feltételes visszaigazolásban feltüntetett áron kerülnek rögzítésre, és az Szolgáltatót köti. A III.2.a. vagy III.2.b. pontban meghatározott határidőn belül meg nem fizetett, vagy nem igazolt vételár esetén Szolgáltató jogosult az adott megrendelési ügylettől minden további kötelezettség nélkül elállni. Ebből eredően vele szemben semminemű kártérítési igény nem támasztható.

III.4. Szolgáltató a megrendelt és teljes egészében kifizetett áru szállítására legfeljebb 30 nap határidőt vállal, de fenntartja a jogot, hogy beszállítói késedelméből adódóan az árut maximum 60 napon belül szállítsa. A vállalt határidő az áru beszállítására, és az erről szóló kiértesítés kiküldésére vonatkozik.

III.5. Vásárlás esetén a teljes vételár Szolgáltatóhoz történő beérkezése után Szolgáltató értékcsomagban megküldi vagy ügyfélszolgálatán átadja Megrendelőnek a megrendelt termékeket. Megrendelő köteles a kiszállítás-átvétel időpontjában a csomag sértetlenségét, tartalmát tételesen ellenőrizni, és hiánytalan teljesítés esetén az átvételi elismervényt aláírni. Ezt követően hiányosságokra, minőségi kifogásra vonatkozó reklamációt Szolgáltatónak nem áll módjában elfogadni. Megrendelő az áruval együtt kapja meg a Szolgáltató végszámláját.

III.6. Szolgáltató a visszavásárlásra felkínált áru minőségi és mennyiségi ellenőrzése után az adott napi árfolyamok alapján ad vételi ajánlatot Megrendelő felé. Amennyiben Megrendelő az ajánlatot elfogadja, Felek vételi jegyen, vagy ha Megrendelő számlaképes, akkor számla alapján adásvételi szerződést kötnek. Szolgáltató köteles a legkésőbb a következő banki napon átutalni a vételárat Megrendelő számlájára. Visszavásárlás esetén kizárólag személyes behozatal lehetséges Megrendelő részéről.

III.7. Megrendelőnek lehetősége van továbbá arra is, hogy megrendelését a Szolgáltató ügyfélszolgálatán legalább egy nappal korábban előzetesen egyeztetett időpontban személyesen intézze. Ekkor Szolgáltató gondoskodik arról, hogy a megrendelés kellékei adott időpontban rendelkezésre álljanak. Az arany termékek átvételekor Megrendelő köteles azokat megvizsgálni. Az átvétellel Megrendelő elismeri, hogy a terméket megvizsgálta, és az legalább a rendelésben megjelölt tulajdonságokkal bír. Az átadást követően a minőségi kifogásnak helye nincs.

III.8. Amennyiben Megrendelő nem személyesen, hanem meghatalmazott útján kívánja a megrendelt árut átvenni, úgy erre egy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazással rendelkezhet. A meghatalmazott az eredeti meghatalmazás egy példányával, személyi irataival azonosítja magát, és ezt követően Megrendelő megrendelt áruja átadásra került a részére, melyet meghatalmazott írásban igazol Szolgáltató felé. Minta meghatalmazás letölthető innen.

III.9. Szolgáltató a mindenkori szabad készlete erejéig azonnali vásárlásra is lehetőséget biztosít az ügyfélszolgálatán oly módon, hogy a megvásárolt árut Megrendelő azonnal kézhez is kapja. A vételárat ekkor ezzel egyidejűleg meg kell fizetnie. Ennek költségnövelő hatása a Megrendelő fele nincs. Fizetés 300 ezer forint felett kizárólag banki átutalással, 300 ezer forint alatt a helyszínen készpénzzel is lehetséges!

III.10. Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy az általa a Megrendelőnek átadott termék eredeti, aranyrúd esetében 999,9 ezrelék finomságú és a nemzetközi "Good Delivery" minősítéssel rendelkezik, aranyérme esetében a kibocsátó által vállalt finomsággal rendelkezik, ezüstrúd esetében 999 ezrelék finomságú. Szolgáltató törekszik arra, hogy minden megrendelést az adott termék mellett képpel is illusztrált termékkel elégítsen ki, de fenntartja a jogot arra, hogy ettől eltérjen legfeljebb a következők szerint:

Aranyrúd esetében mindenképp 999,9 ezrelék finomságú és a nemzetközi "Good Delivery" minősítéssel rendelkező terméket ad át, de a gyártó változhat. Lehet Argor, Argor-Heraeus, Umicore, Heraeus, stb.

Aranyérme esetében Szolgáltató nem kötelezi magát egy adott évi kibocsátás átadására, fenntartja a jogot arra, hogy a Megrendelő által megrendelt adott érme bármely évjáratához tartozó darabját adja át.

Ezüstrúd esetén mindenképp 999 ezrelék finomságú terméket ad át, de a gyártó változhat. Lehet Argor, Argor-Heraeus, Umicore, stb.

 

IV. Elállási jog

IV.1. Megrendelő a feltételes visszaigazolás kézhezvételétől számított egy órán belül elállhat a megrendeléstől. Megrendelő ezt követően már nem jogosult a megrendeléstől elállni a 45/2014. (II.26.) Kormány rendelet 29.§ (1) pont b) bekezdése alapján.

IV.2. Szolgáltató nem jogosult a Megrendelő által részben vagy egészében kifizetett megrendelésétől elállni, kivéve, ha minőségi, illetve mennyiségi eltérést tapasztal a megrendeléshez képest, illetve a vis maior esetét.Ilyen vis maior esetnek tekinti Szolgáltató az egészségügyi veszélyhelyzet alapján elrendelésre kerülő határzárból, kijárási korlátozásból, egyéb korlátozásból, tiltásból eredő akadályoztatását abban, hogy a megrendelt árut telephelyére beszállíttassa, vagy a Megrendelőhöz eljuttassa. Ha Szolgáltató lát lehetőséget a teljesítésre, csak egy későbbi időpontban, akkor fenntartja a jogot az ügylet későbbi teljesítésére.

IV.3. Amennyiben a visszaigazolás, illetve a feltételes visszaigazolás a megrendelés igazolható elküldésétől tekintett rákövetkező kereskedési nap kezdetéig a Megrendelőhöz nem érkezik meg, akkor Megrendelőnek joga van az adott ügylettől való elállásra.

IV.4. Szolgáltató jogosult bármikor felfüggeszteni a kereskedést, és ezt a tényt közzétenni a weboldalon. A felfüggesztés előtt már a Szolgáltatóhoz beérkezett, folyamatban lévő megrendelésekre ez nem vonatkozik, azokat Szolgáltató köteles teljesíteni.

IV.5. A befektetési nemesfém piac jellegéből eredően Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy amennyiben a megrendelt árut nem tudja beszerezni belátható időn belül, akkor az ügylettől elálljon. Ebben az esetben a Megrendelő addigi befizetéseit maradéktalanul köteles visszaadni Megrendelőnek, aki a jövőbeni árváltozásból eredően kártérítéssel nem élhet.

 

V. Aranytábla Befektetési Program

V.1. Az Aranytábla Befektetési Program egy részletfizetési lehetőséget tartalmazó adásvételi ügylet, melynek keretében Megrendelő a Szolgáltató 50 gramm súlyú, 999,9 ezrelék tisztaságú Aranytábla befektetési rúd termékét vásárolja meg havi részletfizetési rendszerben. Az Aranytábla befektetési rúd gyártása során oly módon kerül kialakításra, hogy 50 darab 1 grammos rudak együttesét adja, melyek a termék perforáltsága miatt pontosan, könnyedén kézzel darabolható tetszőleges részekre, melyek súlya az egy gramm egész számú többszöröse. Az egységnyi súlyú rudak önmagukban is forgalomképesek, elismert befektetési aranyrudak.

V.2. Szolgáltató az Aranytábla termék egészére és darabjaira is visszavásárlási garanciát vállal, a napi eladási ár mellett napi visszavásárlási árat képezve. Az egységnyi Aranytábla aranyrúd eladási, illetve visszavásárlási ára mindig az Aranytábla 50 gramm rúd aktuális eladási, illetve visszavásárlási árának 1/50-ed része, egész számra kerekítve.

V.3. Az Aranytábla Befektetési Programban Szolgáltató meghatároz két részletfizetési fordulónapot, amely minden hónap 7. és 21. napja. Amennyiben a fordulónapok bármelyike valamely hónapban munkaszüneti napra, kereskedési szünnapra vagy ünnepnapra esik, úgy az adott fordulónap a rákövetkező első kereskedési nap lesz. Szolgáltató minden fordulónapon meghatározza a hozzá tartozó értékesítési árfolyamot, amely az adott napi, 10 órakor érvényes nyitóárfolyam.

V.4. A Megrendelő az Aranytábla Befektetési Programját oly módon indítja el, hogy megrendeli Szolgáltatótól az Aranytábla termék részletfizetéssel támogatott változatát, és megrendelésében - a megjegyzés rovatban - megadja, hogy melyik fordulónapot választja a havi részletek teljesítéséhez. Az első részlet a megrendelés visszaigazolását követően azonnal esedékes a megrendeléskor érvényes és visszaigazolt áron a III.2. szerint. A további részleteket a választott fordulónapi áron, a Szolgáltató díjbekérője alapján köteles Megrendelő megfizetni a III.2. szerint. Megrendelő minden egyes részletfizetés teljesítésével egy egységnyi aranyrudat vásárol meg az Aranytábla termékből.

V.5. Az Aranytábla Megrendelési Programmal, konstrukciójából eredően, Megrendelőnek 50 havi részletfizetés után jut teljesen a birtokába az Aranytábla termék. Megrendelőnek a második részlet megfizetését követően bármikor joga van a programját felfüggeszteni vagy megszüntetni. Erre vonatkozó írásbeli nyilatkozatát el kell juttatnia Szolgáltatóhoz, melynek kézhezvételétől számított 8 napon belül Szolgáltató köteles Megrendelővel elszámolni. Megrendelő az addig már megfizetett részletek számának megfelelő súlynyi egységnyi Aranytábla aranyrudat megvásárolt, melyeket Szolgáltató köteles részére átadni, legkésőbb a program megszűnését, illetve felfüggesztését követő 8 napon belül.

V.6. Megrendelő a már kifizetett részleteknek megfelelően részben vagy az Aranytábla Befektetési Program végén az egész táblát egy részletben átveheti. Az átvétel történhet személyesen, vagy kiszállítással a III.1. szerint. Szolgáltató két egységnyi Aranytábla aranyrúdnál kisebb súlyt nem ad ki. A kiszállítás alkalmanként külön díjköteles, melynek teljesítését Megrendelő vállalja. A mindenkor érvényes szállítási díjakat a www.aranypiac.hu/szallitasi-koltsegek aloldal tartalmazza.

 

VI. Ügyfél-átvilágítási kötelezettség

VI.1. Szolgáltató a jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződés megkötése előtt, a mindenkori pénzmosás megelőzéséről szóló törvény rendelkezéseinek megfelelően ügyfél azonosítást végez. Ha a Megrendelő jogi személy vagy más szervezet, a Megrendelő képviseletében eljáró személy személyazonosságának megállapításán túlmenően a Társaság a jogi személy, illetőleg a más szervezet azonosítását is elvégzi.

VI.2. A vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján a Szolgáltató az alábbi esetekben köteles a Megrendelő átvilágítását elvégezni:

a) üzleti kapcsolat létesítése, illetve a 300.000 Ft-ot meghaladó ügyletek esetén könnyített módon;

b) 3.600.000,- Ft-ot elérő vagy meghaladó összegű megrendelés teljesítése esetén, amely kiterjed azon korábbi megrendelésekre is, amelyekre vonatkozóan 1 éven belül a Megrendelő ugyanazon jogcímen arany termékre ad megbízást, ha ezek együttes értéke eléri a 3.600.000,- Ft-ot. Az átvilágítást azon megrendelés elfogadásakor kell végrehajtani, amellyel a megrendelések együttes értéke eléri a 3.600.000,- Ft-ot.

c) pénzmosásra vagy terrorizmus finanszírozására utaló adat, tény vagy körülmény felmerülése, ha a VI.2.b. pontban meghatározottak szerint átvilágításra még nem került sor;

d) ha a korábban rögzített ügyfél-azonosító adatok valódiságával vagy megfelelőségével kapcsolatban kétség merül fel.

VI.3. Szolgáltató az ügyfél átvilágítása során az alábbi okiratok bemutatását követelheti meg:

Természetes személy esetén

a) magyar állampolgár személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványa és lakcímet igazoló hatósági igazolványa,

b) külföldi természetes személy útlevele vagy személyi azonosító igazolványa, feltéve hogy az magyarországi tartózkodásra jogosít vagy tartózkodási jogot igazoló okmánya vagy tartózkodásra jogosító okmánya,

c) 14. életévét be nem töltött természetes személy személyi azonosítót igazoló hatósági igazolványa és lakcímet igazoló hatósági igazolványa vagy útlevele és lakcímet igazoló hatósági igazolványa.

Jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén a nevében vagy megbízása alapján eljárni jogosult személy a) pontban megjelölt okiratának bemutatásán túl az azt igazoló – 30 napnál nem régebbi – okiratot, hogy

d) a belföldi gazdálkodó szervezetet a cégbíróság bejegyezte, vagy a gazdálkodó szervezet a bejegyzési kérelmét benyújtotta; egyéni vállalkozó esetében azt, hogy az egyéni vállalkozói igazolvány kiadása megtörtént, illetőleg az egyéni vállalkozói igazolvány kiadása iránti kérelmét az egyéni vállalkozó a körzetközponti jegyzőhöz benyújtotta,

e) belföldi jogi személy esetén, ha annak létrejöttéhez hatósági vagy bírósági nyilvántartásba vétel szükséges, a nyilvántartásba vétel megtörtént,

f) külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén a saját országának joga szerinti bejegyzése vagy nyilvántartásba vétele megtörtént;

g) jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet cégbejegyzési, hatósági vagy bírósági nyilvántartásba vétel iránti kérelem cégbírósághoz, hatósághoz vagy bírósághoz történő benyújtását megelőzően a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet társasági szerződését (alapító okiratát, alapszabályát). Az ügyfél a hatósági vagy bírósági nyilvántartásba vétel megtörténtét követő 30 napon belül köteles okirattal igazolni, hogy a cégbejegyzés vagy nyilvántartásba vétel megtörtént, valamint a szolgáltató köteles a cégjegyzékszámot vagy egyéb nyilvántartási számot rögzíteni.

VI.4. A személyazonosság igazoló ellenőrzése érdekében az azonosítást végző köteles ellenőrizni a bemutatott azonosságot igazoló okirat érvényességét. Érvénytelen okirat esetében a hiányosság pótlásáig a megrendelés végrehajtását, vagy az üzleti kapcsolat létesítését a Szolgáltató köteles megtagadni.

VI.5. Amennyiben a Megrendelő, VI.2. pont szerintett rögzített adataiban változás áll be, úgy a Megrendelő a változásról – annak bekövetkezésétől számított 5 napon belül – köteles a Szolgáltatót értesíteni.

VI.6. Nem kell az ügyfél-azonosítást elvégezni, ha azt a vonatkozó jogszabály alapján más azonosításra köteles szolgáltató már elvégezte, és annak eredményét Szolgáltató az irányadó jogszabályok és belső szabályzata alapján elfogadja.

 

VII. Garancia, szavatosság

VII.1. Szolgáltató befektetési aranyrúd, illetve ezüstrúd esetén kizárólag a The London Bullion Market Association által nyilvántartott, és a www.lbma.org.uk honlapon közzétett "Good Delivery" státuszú, nemzetközileg elismert gyártók termékeit forgalmazza. Szolgáltató befektetési aranyérmék, illetve más nemesfém érmék esetén kizárólag nemzetközileg elismert, valamely állam által elfogadott hivatalos fizetőeszközöket forgalmaz. Történelmi aranytermékekként olyan 1800 után vert, valaha hivatalos fizetőeszköznek számító érméket forgalmaz csak, melyek történelmileg igazoltak, eredetiek, és általánosan elfogadottak a nemzetközi nemesfém piac szereplői által. Szolgáltató igazolja, hogy minden általa forgalmazott befektetési aranytermék megfelel a befektetési aranyra vonatkozó jogszabályi előírásoknak.

VII.2. A jótállásra és a szavatosságra a Polgári törvénykönyben foglaltak az irányadók.

VII.3. A garancia érvényesítése a Szolgáltató telephelyén lehetséges.

VII.4. A garancia, illetve szavatosság érvényesítéséhez elengedhetetlen tartozék a megrendelést igazoló részletes számla, ennek megőrzése Megrendelő feladata.

VII.5. Szolgáltató csak a korábban tőle vásárolt termékek visszavásárlására vállal garanciát a korábban leírt feltételek szerint. A nem tőle származó befektetési aranytermékek esetében Szolgáltató jogosult a visszavásárlást elutasítani, arra nem kötelezhető. 

 

VIII. Felelősség

VIII.1. A www.aranypiac.hu weboldalon történő megrendelés feltételezi a Megrendelő részéről az internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét, és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

VIII.2. A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a www.aranypiac.hu weboldalhoz történő csatlakozás miatt következett be. A látogató felelőssége felmérni, hogy hogyan védheti meg a számítógépén tárolt adatait a behatolóktól. A Szolgáltató nem vonható felelősségre vis maior esetén.

VIII.3. Vis maiornak kell tekinteni különösen az internetes hálózatban bekövetkezett olyan hibákat, amelyek megakadályozzák a www.aranypiac.hu weboldal akadálytalan működését és a weboldalon történő megrendelést, ha a működési hibával összefüggésben az interneten küldött és fogadott adat elveszik, továbbá bárminemű e-mail működési hibából eredő adatvesztést.

 

IX. Adatvédelem

IX.1. A Szolgáltató ezúton tájékoztatja Megrendelőt, hogy adataikat a megrendelés teljesítése és a megrendelés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. Adatait harmadik félnek nem adja át, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél a Szolgáltató alvállalkozójaként működik. Az alvállalkozók a Szolgáltató által átadott személyes adatokat semmilyen módon nem jogosultak megőrizni, felhasználni, illetve további személyeknek átadni. Szolgáltató kijelenti, hogy az adatok kezelésekor a mindenkor hatályos Adatvédelmi Törvénynek megfelelően jár el. Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-50800/2012.

 

X. Egyéb

X.1. A Szolgáltató szabadon, egyoldalúan módosíthatja a megrendelési és a jelen Általános Szerződési Feltételeket. Bármely módosítás akkortól hatályos, amikor a módosítás szövege on-line megtalálható a weblapon, visszaható hatálya nincs.

X.2. Abban az esetben, ha Megrendelő bármilyen formában megsérti a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglalt szabályokat, akkor Szolgáltató elállhat a Megrendelő megrendeléseinek teljesítésétől.

X.3. A szerződő felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseket tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben ez nem lehetséges a jogvita rendezésére, szerződő felek a Pesti Központi Kerületi Bíróság joghatóságát kötik ki.

X.4. Szolgáltatót jogszabály alapján szerződéskötési kötelezettség nem terheli. Szabadon dönt a Megrendelő ajánlatának elfogadásáról vagy visszautasításáról. Szolgáltató az ebből fakadó károkért való felelősségét kizárja.

X.5. Szolgáltató Megrendelő adatait a megrendelések teljesítése és a megrendelések későbbi igazolása érdekében tárolja. Szolgáltató adatot harmadik félnek nem ad át, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél a Szolgáltató szerződött alvállalkozójaként működik, és erre a teljesítés érdekében szükség van. Az alvállalkozók az átvett személyes adatokat semmilyen módon nem jogosultak megőrizni, felhasználni, illetve további személyeknek átadni. Szolgáltató az adatok kezelésekor a mindenkor hatályos Adatvédelmi Törvénynek megfelelően jár el.

Az Általános Szerződési Feltételek innen letölthetők.

Magyar Aranypiac Kft.

 

Érvényes 2020. március 18-tól.

Aranypiac hírlevél

Adja meg e-mail címét, és máris minden fontos hír az aranyról házhoz jön!

Név:
E-mail: